Industriutsläppsdirektivet (IED) revideras

Foto: Christian Crelle Ekstrand

EU-kommissionens förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv, IED, riskerar att försvåra tillståndsprocesserna och snäva in utrymmet för industriella förändringar, menar Skogsindustrierna.

Det pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa revideringar är Industriutsläppsdirektivet (IED). Huvudsyftet är att reglera industrins utsläpp men det föreslås nu vidgas till att även inkludera resursanvändning, cirkulär ekonomi och innovationer. Europaparlamentet och Europarådet planerar att ha sina positioner klara före sommaren 2023.

Skogsindustrierna delar EU-kommissionens avsikt att minska utsläpp, förbättra hälsan hos befolkningen och minska administrativa bördor för företagen. De föreslagna ändringarna riskerar dock att få motsatt effekt.

Skogsindustrierna anser att

  • Syftet och principerna med IED ska bevaras
  • Möjligheten att göra avvägningar mellan olika miljöaspekter ska bevaras och förstärkas
  • Effektiva miljöprocesser är viktiga för att uppfylla miljömålen – IED bör underlätta i stället för att försvåra miljötillståndsprövningen
  • Effektiv resursanvändning är i industrins intresse men ska inte regleras
  • Omställningsplaner bör uppmuntras, men reglering av dessa gynnar inte målet
  • Lagstiftning bör främja innovationer. Allt för snäva ramar i lagstiftningen riskerar att snarare hämma den positiva utveckling vi ser i näringslivet
  • En anläggning ska endast ha rådighet över sin egen verksamhet
  • Bevisbördan ska ligga på den klagande, vilket betyder att förslaget om att införa omvänd bevisbörda behöver tas bort
  • Påföljder för överträdelser behöver vara kopplade till den skada som uppstått, och inte till bolagets nationella koncernomsättning

IED - Industriutsläppsdirektivet i EU