Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljö

textilråvara på grön bakgrund

Skogsindustrins påverkan på hav är det främst från verksamheter på land vilket hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Skogsindustrin har flera förorenade sediment i sina recipienter. Branschen håller med om att dessa behöver övervakas och föreslår att kontrollprogrammen kan utvecklas enligt den metodik som IVL tagit fram. IVL-metoden tittar på hur olika ämnen tagits upp och påverkar stationär fisk vilket både är en effektiv övervakningsmetod där själva sedimenten inte behöver röras och man får fakta om hur levande organismer verkligen påverkas.

Läs mer: Kontrollprogram för fibersediment – bedömning av miljöpåverkan genom fiskundersökningar