Hållbart brukade skogar

Foto: Derome Händer som håller i mossa och lavar

Den svenska skogsindustrins mål är att Sverige ska ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald. En rik biologisk mångfald är avgörande för att våra skogar ska vara motståndskraftiga i ett förändrat klimat och med ökat extremväder.

Man ska samtidigt vara medveten om att inom Europa varierar skogarna mycket i fråga om till exempel skogstyper, ägandeskap och markförhållanden.

Då behövs EU-politik som bland annat:  

  • Bygger på insikten att skogen har många roller för att uppfylla samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga mål
  • Erkänner att det inte finns en EU-gemensam lösning för skogsbruk och naturvård - istället måste metoder utformas efter lokala förutsättningar och behov
  • Ser alla skogsägare - stora som små - som viktiga i den gröna omställningen

Skogsindustriernas inspel till EU:s politiska program 2024-2029

Ensam är inte stark. EU är en sammanslutning av demokratiska länder som sedan andra världskriget byggt upp starka ekonomier och en gemensam inre marknad. I en tid av oro och geopolitiska hot är detta samarbete extra viktigt.

9 juni är det val till EU-parlamentet. Därefter tillsätts en ny EU-kommission med ett nytt politiskt program för unionens nästa mandatperiod. Som ett inspel till detta program lyfter Skogsindustrierna fyra områden där vi ser att vår bransch kan bidra. Det utgår från Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades under hösten 2023. Vi är övertygade om att ett klimatneutralt, motstånds- och konkurrenskraftigt EU, där den cirkulära, biobaserade ekonomin får stort utrymme, är vägen framåt.