Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria (M2020/02035)

flis, blandade kvistar, trähjälm och tallkvist på grön bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser att en övergripande harmonisering av direktiv och initiativ med likartade syften inom EU är väsentlig för att uppnå önskat syfte.

Skogsindustrierna betonar också att förtydligande av vad som avses vara plast är en avgörande förutsättning för att den inre marknadens funktion. Den antagna definitionen försvårar lösningar för att substituera engångsplastprodukter.

Skogsindustrierna anser också att implementeringen av märkningskravet bör skjutas upp för att ge berörda aktörer en rimlig möjlighet ta del av vägledningar om vad som omfattas av märkning och hur den ska tillämpas i praktiken.

Skogsindustrierna betonar även att produkter avsedda för flergångsanvändning inte alltid är det bästa alternativet för minskad miljöpåverkan. Detta bör återspeglas i det föreslagna informationskravet så att konsumenter kan göra ett val som skapar störst miljönytta.

Skogsindustriernas yttrande

Skogsindustrierna stödjer åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan från fossilbaserade och/eller icke bionedbrytbara produkter.  
Skogsindustrierna är även positiva till att promemorian förordar produkter baserade på förnybar vedfiberråvara som alternativ till engångsartiklar av plast.