En cirkulär och biobaserad EU-ekonomi

Foto: Emil Nordin lastning av timmer för transport

Förnybara resurser har en självklar funktion i ett cirkulärt samhälle. Den förnybara träfibern håller dessutom för återvinning många gånger om. För att kunna cirkulera mer, behöver produkter designas rätt från början och det måste finnas förutsättningar för återbruk, insamling och återvinning. Branschens ambition är att skogsindustrins produkter ska vara helt fossilfria och återvinningsbara är 2040.

Då behövs EU-politik som bland annat:

  • Främjar biobaserade material i produkter parallellt med återvunnet material  
  • Bekräftar att den cirkulära ekonomin behöver både engångsprodukter med hög återvinningsgrad och ökad återanvändning av produkter och material
  • Skapar förutsättningar för att fler industriella avfalls- och sidoströmmar kan användas som råvara till nya produkter

Skogsindustriernas inspel till EU:s politiska program 2024-2029

Ensam är inte stark. EU är en sammanslutning av demokratiska länder som sedan andra världskriget byggt upp starka ekonomier och en gemensam inre marknad. I en tid av oro och geopolitiska hot är detta samarbete extra viktigt.

9 juni är det val till EU-parlamentet. Därefter tillsätts en ny EU-kommission med ett nytt politiskt program för unionens nästa mandatperiod. Som ett inspel till detta program lyfter Skogsindustrierna fyra områden där vi ser att vår bransch kan bidra. Det utgår från Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades under hösten 2023. Vi är övertygade om att ett klimatneutralt, motstånds- och konkurrenskraftigt EU, där den cirkulära, biobaserade ekonomin får stort utrymme, är vägen framåt.