Remissvar Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

Skogsindustrierna stöder åtgärder som kan underlätta lagring av timmer och annat virke. Vi har några synpunkter på förslaget.

Den tydliga hänvisningen till just covid-19 i förslaget kan innebära problem att i det enskilda fallet kunna påvisa att det är på grund av viruset som lagring behövs. Behoven av lagring under de närmsta åren
beror ju på en kombination av stora granbarkborreangrepp och en minskad efterfrågan som till stor del beror av covid-19.