Yttrande över Förslag till nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden

Diarienr: 01733-2018

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över förslaget till nationell strategi.

1. Är de föreslagna målen om skydd relevanta och genomförbara?

Skogsindustrierna anser att strategin börjar i fel ända i frågan om hur vi i Sverige bör hantera de vattenanknutna natur- och kulturmiljövärdena. Strategin borde utgå från hur vi skapar engagemang och kunskap hos de markägare och verksamhetsutövare som kommer i kontakt med dessa värden. Antal eller areal formella skydd är inte ett bra mål, det kan på sin höjd vara en möjlig åtgärd för att nå ett mål. Det bör också ges större utrymme för flexibla skyddsformer.

Strategin saknar underlag till hur man kommit fram till de siffersatta målen när det gäller antal formella skydd och de framstår närmast som plockade ur luften.

2. Är målet om uppdaterade och tillgängliga kunskapsunderlag omfattande geografiska områden relevant och genomförbart?

Kunskapsunderlag är bra men all kartläggning bör ske i dialog med markägare för att skapa delaktighet och engagemang snarare än misstro.

3. Är målet om att ta fram ett skyddsinstrument för kulturmiljöer motsvarande naturvårdsavtal för flexibelt skydd och förvaltning relevant?

Ja, flexibla skyddsformer som bygger på frivillighet är positivt och bör utvecklas.

4. Är strategins åtgärder väl avvägda och tillräckliga för att trygga ett framgångsrikt genomförande?

Skogsindustrierna anser att den övergripande visionen att sjö- och vattendragsmiljöer i Sverige med särskilt höga naturvärden respektive kulturvärden ska vara bevarade så att områdena och deras värden kan upplevas av kommande generationer är bra. Däremot anser vi inte att strategins syfte ska vara fler formella skydd. Fokusera i stället på kunskapsförmedling och engagemangskapande hos de verksamhetsutövare som kommer i kontakt med dessa miljöer.  Titta på mer flexibla lösningar än formella skydd.

Skogsindustrierna anser att en av de viktigaste målgrupperna för att nå framgång för den övergripande visionen är markägarna som är nedtonade i denna strategi. Strategin borde utgå från hur vi skapar engagemang och kunskap hos de markägare och verksamhetsutövare som kommer i kontakt med dessa värden. Antal eller areal formella skydd är inte ett bra mål, det kan på sin höjd vara en möjlig åtgärd för att nå ett mål.