Yttrande över tillgängliga stränder

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:78, och lämnar härmed följande synpunkter.

Sammanfattning

Strandskyddet som det ser ut idag innebär ofta inskränkningar i den enskildes rätt som inte kan motiveras med angelägna allmänna intressen. Det strider därför mot grundlagsbestämmelserna om egendomsskydd i 2 kap 15 Regeringsformen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och proportionalitetsprincipen.

Det är glädjande att se att många företag nu etablerar sig eller bygger ut sin verksamhet i norra Sverige. En utmaning är att hitta arbetskraft och ett attraktivt boende kan utgöra en viktig attraktionskraft. I norra Sverige finns ett mycket stort antal sjöar och möjligheten att bosätta sig sjönära är något många eftersöker och skulle kunna bidra till att få folk att flytta till glesbygder. För att näringslivet på landsbygden sa kunna locka kompetent personal är tillgång till attraktiva boenden en stor fördel. Sådana boenden ligger ofta i strandnära läge och även här blir strandskyddet ett hinder.

Till nackdelarna med strandskyddet räknas även ett lägre värde på marken vilket försämrar möjligheten att använda sin mark som säkerhet vid belåning.
Strandskyddsregelverket är ett komplex av dispenser, undantag och principer som är svårt att överblicka och som dessutom skiljer sig åt mellan olika län.

Därför är det mycket välkommet att staten vill göra en förändring av strandskyddet och dess tillämpning. Förväntningarna på denna utredning har varit höga bland annat med förhoppning om att det nu ska bli en differentiering på allvar i strandskyddet. Skogsindustrierna anser inte att förslagen till fullo lever upp till beskrivningen att göra om strandskyddet ”i grunden” men det är ändå ett antal förändringar i rätt riktning som föreslås.

Skogsindustrierna anser att det är olyckligt att de areella näringarnas undantag inte hanteras av utredningen. Det behövs, vilket utredningen också föreslår, en ny utredning som behandlar denna fråga.

Skogsindustrierna anser att det utvidgade strandskyddet bör avskaffas. Maximalt 100 meters strandskydd ger tillsammans med övrig lagstiftning ett fullgott skydd för natur, miljö och allemansrätt.