Yttrande över hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsens definition

tallkvist, pappersmuskel, pappersmassa och flis på blå bakgrund

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk och lämnar härmed följande synpunkter.

Skogsindustrierna anser att skogsbruk innefattar såväl naturvårdande skötsel som trakthyggesbruk och hyggesfria metoder och anser därför att Skogsstyrelsens föreslagna definition riskerar att ytterligare förvirra den skogliga debatten om den införs enligt förslaget.

Hyggesfria metoder är ett komplement till trakthyggesbruk och särskilt lämpligt i tätortsnära områden eller i områden med höga naturvärden knutna till marksvamp eller hänglavar. Det innebär att Skogsindustrierna anser att skogar med kombinerade mål eller naturvård/skötsel självklart ska ingå.

Skogsindustrierna anser vidare att om definitionen för ett hygge är ett område större än 0,5 ha så bör arealgränsen för hyggesfria metoder vara mindre än 0,5 ha för enkelheten och tydlighetens skull. Samtidigt är det synd om en fast arealgräns diskvalificerar bestånd som i allt övrigt uppfyller kraven för hyggesfritt brukande exempelvis till följd av storm eller andra skador.

Skogsindustrierna anser inte att markägarens intention bör vara en del av definitionen utan att definitionen så långt möjligt bör baseras på mätbara parametrar. Om ett visst bestånd uppfyller definitionen är det upp till markägaren att välja om hyggesfritt är ett aktuellt alternativ eller inte.

Skogsindustrierna saknar i rapporten en diskussion kring hur definitionen kopplar till riksskogstaxeringens långa mätserier. Hur kommer de att mäta hyggesareal och hur kommer det att koppla bakåt i tiden? Rikstaxen redovisar avverkning i slutavverkning, gallring, röjning, övrig avverkning och har en lång serie för kal mark.