Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

tallkvist, pappersmuskel, pappersmassa och flis på blå bakgrund

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen och lämnar synpunkter enligt yttrandet, varav de mest centrala är;

  • Skogsindustrierna är positiva till flera av förslagen som innebär viss regelförenkling, men vi menar att förslagen sammantaget inte i tillräcklig utsträckning möjliggör de produktionshöjande åtgärder som föreslås i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. Därmed bidrar förslagen inte heller till regeringens ambition om en växande bioekonomi på det sätt som en aktiv skogsskötsel för hög tillväxt och vitala skogar skulle kunna göra.
  • Vi uppfattar vissa förslag som en sänkt ambitionsnivå vad gäller skogsproduktion, till exempel krav för tillräckligt antal huvudplantor, eller tid för att nå tillfredsställande plantuppslag vid naturlig föryngring, vilket riskerar att sända oönskade signaler och ge negativa effekter för den långsiktiga skogsproduktionen
  • De föreslagna begräsningarna i årlig areal föryngrad med contortatall bedöms inte längre som relevanta och Skogsindustrierna menar att bestämmelsen i stället bör gälla reglering av expansion av areal med främmande trädslag.  
  • Skogsindustrierna menar vidare att de nuvarande begräsningar i användning av vegetativt förökat material bör omprövas för att möjliggöra en ökad användning av sådant föryngringsmaterial. Vi anser också att ransoneringsreglerna bör ses över för att säkerställa att omloppstider harmonierar med faktisk tillåten avverkningsålder och så att LSÅ blir samma vid samma SI, i hela landet. Dessutom behöver det göras en översyn av rekommendationerna för skogsgödsling för att möjliggöra ökad skogsgödsling.