Samtliga remissvar

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över en ny växtskyddslag

Skogsindustrierna vill gärna se ett ökat fokus på allvarliga skadegörare i skogen. Just nu ser vi exempel på granbarkborrarnas framfart.

Cellulosakomposit grön bakgrund

Remissvar fastighetstaxering skogsbruksvärde

Remiss av promemorian Vissa ändringar bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter Skogsindustriernas yttrande.

Blandade växter

Skogsindustrierna är positiva till införandet av balanserade allmänna regler inom miljöområdet

Skogsindustrierna ser positivt att man inför så kallade allmänna regler som är tänkta att förenkla tillståndshanteringen och underlätta utve

Blandade växter

Vägvalsutredningen underskattar skogens klimatnytta

Skogsindustrierna har skickat in sitt remissvar på slutbetänkandet av utredningen "Vägen till en klimatpositiv framtid” till miljödepartemen

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över Miljödepartementets remiss angående hållbar slamhantering

Där det är möjligt ur miljömässiga aspekter ser vi positivt till att slam tas tillvara och kommer till nytta.

Blandade växter

Skogsindustrierna motsätter sig att handeln med utsläppsrätter läggs in i miljöbalken

Handeln med utsläppsrätter är ett europeiskt fungerande ekonomiskt styrmedel medan miljöbalken reglerar verksamheters miljöpåverkan

Blandade växter

Yttrande avseende Näringsdepartementets promemoria Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

Skogsindustrierna välkomnar införandet av en nationell offentlig kontroll för uppföljning av EU:s gemensamma regler för material och produkt

Yttrande över Förslag till nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden

Skogsindustrierna anser att strategin börjar i fel ända i frågan om hur Sverige bör hantera de vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden.

Skogsindustrierna vill utveckla vattenförvaltningen

Betänkandet av vattenförvaltningsutredningen är genomarbetat och vi önskar nu att politiken genomför omorganisationen av vattenförvaltningen

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

Skogsindustrierna är positiva till digitaliseringen av avfallsrapporteringen men önskar att tiden för införandet förlängs.

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa