Samtliga remissvar

Yttrande över promemoria om kompletterande bestämmelser omkör- och vilotider

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider.

Reduktionspliktsnivåerna saknar tillräcklig konsekvensanalys

Reduktionsplikten kan enligt Skogsindustriernas bedömning ge ett fördubblat pris på diesel till 2030.

Yttrande över Slopad nedsättning av energiskatt för bränslen i vissa sektorer

Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter på förslaget Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Blandade växter

Yttrande avseende Finansdepartementets promemoria Skatt på engångsartiklar

Skogsindustrierna har svarat på remiss om utredningsförslaget kring miljöskatt på engångsartiklar.

Svar på konsekvensanalys för uppdatering av EU:s utsläppshandel, 2020

Blandade växter

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Remissvar: Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och instämmer i vad som redovisas.

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Skogsindustrierna synpunkter på förslaget begränsas till de viltarter som påverkar skogsbruket.

Blandade växter

Yttrande över "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning"

Utredningen har, i enlighet med uppdraget, framför allt lagt förslag som har påverkan på lokalnivå.

Eluttag på blå bakgrund

Höj inte energiskatten på el i onödan

En höjning av energiskatten måste vara temporär för att Sverige ska kunna erbjuda sitt näringsliv konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Grankvist på blå bakgrund

Remissvar Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Skogsindustrierna stöder åtgärder som kan underlätta lagring av timmer och annat virke. Vi har några synpunkter på förslaget.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa