Yttrande över EUs klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning

flis, blandade kvistar, trähjälm och tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna välkomnar ett ambitiöst klimatmål i linje med kommissionens meddelande. Det är en av Skogsindustriernas prioriteringar för nästa mandatperiod om en grönare, starkare union. Kommissionens meddelande lyfter alla klimatnyttor i den cirkulära bioekonomin, som substitution av fossilbaserade produkter och tekniska kolsänkor för att uppnå negativa utsläpp.

Sammanfattning

Skogsindustrierna rekommenderar att Sverige förespråkar principer för att maximera Sveriges möjligheter att bidra i klimatfrågan och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft i EU och globalt:

  1. Fokusera på att minska fossila utsläpp
  2. Sätt den cirkulära bioekonomin i centrum för klimatomställningen
  3. Säkerställ att klimat- och energipolitiken tar hänsyn till industrins konkurrenskraft och en väl fungerande inre marknad
  4. Basera politik för naturliga kolsänkor på balanserade och realistiska bedömningar av skogarnas naturliga dynamik och inkludera andra hållbarhetsdimensioner
  5. Definiera ett ramverk för bio-CCS som stöds av finansiella garantier och marknadsbaserade mekanismer för frivilliga investeringar från industrin
  6. Inkludera hela klimatnyttan från skogsbaserade värdekedjor