Yttrande över promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförande av MKB-direktivet

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

MKB-direktivet bidrar till harmoniserad miljölagstiftning och en systematisk bedömning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Skogsindustrierna uppskattar och välkomnar detta.

Med dagens implementering och föreliggande förslag går regeringen längre än vad direktivet kräver. I miljötillståndsprocesser krävs ofta utredningar med hänvisning till detta direktiv trots att det rör frågor som inte är direkt relaterat till det sökta ärendet. Miljökonsekvensbeskrivningarna blir ofta onödigt omfattande.

Skogsindustriernas synpunkter omfattar:

  • Undvik överimplementering
  • Bygge av skogsbilvägar är pågående markanvändning
  • Undvik ökad administration
  • Konsekvensanalysen har brister
  • Bör Sverige använda gruppundantag?
  • Undvik regler som försvårar tillståndsgivning
  • Skogsindustrierna bör vara remissinstans i frågor som rör MKB-direktivet