Yttrande över En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna har yttrat sig över utredningen En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggande och byggande. Branschen har inte varit engagerad i utredningens arbete men vattenfrågor är starkt kopplade till vår industri och implementeringen av ramvattendirektivet viktigt för vår möjlighet att utvecklas.

Vi ser brister i det lagverket som vi skulle vilja justera för att kunna göra förändringar i linje med direktivets syfte. När vi haft dialog med Europakommissionen i den frågan hänvisar de tillbaka till att Sverige har en bristfällig implementering. Förslag som förbättrar den svenska implementeringen är därmed underlättar avvägningar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör därmed genomföras. Våra kommentarer i detta yttrande är dock fokuserat på vad utredningen lagt fram.

Sammanfattande synpunkter

  • Resultatnorm förtydligar skillnad mellan kemisk- och ekologisk status
  • Blandningszoner ger en mer rättvisande bild
  • Bra att begreppet höga kostnader blir mer tydligt
  • Rimligt att tillåta överträdelse orsakat av källor utanför Sveriges gränser