Yttrande över Tullverkets Konsekvensutredning

med anledning av ändring och tillägg av kap. 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

bränsleråvara på grön bakgrund

Varor som förs in i unionens tullområde ska transporteras till antingen ett tullkontor eller till en av tullmyndigheten anvisad eller godkänd plats. En ny bestämmelse behöver därför införas i tullordningen så att varor som förs in i unionens tullområde via järnvägstrafik från tredjeland (t.ex. virkestransporter från Norge) kan ankomma till anvisad plats.

Skogsindustrin:

  • välkomnar förändringarna
  • tillstryker förslaget i sin helhet