Yttrande över Inriktningsunderlaget för infrastrukturen för planperioden 2026-2037

bränsleråvara på grön bakgrund

På uppdrag av regeringen har Trafikverket tagit fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga transport-infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Detta underlag ligger till grund för regeringens infrastrukturproposition som i sin tur kommer ligga till grund för den nationella planen för transportinfrastruktur för motsvarande period.

Skogsindustrierna välkomnar att inriktningsunderlaget har ett tydligt fokus på underhåll. Det är avgörande för näringslivets tillgänglighet och konkurrenskraft att vårda den infrastruktur vi redan har.

Trafikverkets resonemang och avvägningarna i inriktningsunderlaget är genomtänkta. Skogsindustrierna tillstyrker därmed de flesta av bedömningarna. Skogsindustrierna anser det angeläget att ramnivån ökas med minst 20 procent. Detta för att vidmakthållande ska kunna genomföras samtidigt som underhållsskuld och bärighet åtgärdas och vinterväghållning, inklusive isbrytning, säkerställs.

Skogsindustrierna vill särskilt betona följande:

 • Vidmakthållande, underhållsskuld och bärighet prioriteras! Därefter trimningsåtgärder och sista nyinvestering.
 • Ramnivån behöver ökas med minst 20 procent för att säkra underhållsskuld och bärighet.
 • Tydlig kostnadsstyrning i regeringens planering, samt i Trafikverkets genomförande.

Skogsindustrierna vill se följande angelägna områden i kommande Infrastrukturproposition:

 1. Tidsatt, finansierad och blocköverskridande förankrad plan bör tas fram för att återta underhållsskulden på väg under planperioden och på järnväg inom 20 år.
 2. BK1-vägnätet uppgraderas i sin helhet till BK4 samt flaskhalsar åtgärdas senast 2026 och att kommunala vägnätet följer med i utvecklingen.
 3. Fler statliga och kommunala vägar öppnas upp för längre lastbilar (>34,5 meter).
 4. Medel avsätts till bantyp 5. Skogsindustrierna ser med oro på Trafikverkets bedömning i genom-förandeplanen om att det är fortsatt risk för bärighets- och hastighetsnedsättningar på bantyp 5.
 5. Vinterväghållning på väg, järnväg och sjö fungerar dåligt. Vinterhållningsresurser behöver säkras och väg-underhållsskulden åtgärdas då dåliga sommarvägar ger farliga vintervägar.
 6. Isbrytarkapacitet behöver säkerställs för befintliga och kommande industrisatsningar och drift och underhåll bör likställas med övriga trafikslag genom anslagsfinansiering.
 7. Infrastrukturkostnader ska inte flyttas från staten till transportköpare (ex: ERTMS, banavgifter, farledsavgifter, statliga vägar blir enskilda vägar).
 8. Behåll och utveckla näringslivspotten för järnväg med höjd maxgräns till 150 miljoner och snabba på genomförandeprocessen.
 9. Skogsindustrierna delar Trafikverkets bedömning att anslagen till länsplaner är otillräckliga och ifrågasätter regeringens föreslag att flytta 0,4 miljarder kronor från posten länsplaner.
 10. Banavgifter bör differentieras efter banans kapacitetsutnyttjande.