Samtliga remissvar

Blandade växter

Yttrande över promemoria Ordning och reda på avfallet

Skogsindustrierna välkomnar att icke-förorenad jord undantas avfallslagstiftningen.

Flis liggande

Uppdatering av EU:s utsläppshandel, 2021

The Swedish Forest Industries Federation answer to the “Updating the EU Emissions Trading System” (in english).

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Inriktningsunderlaget om infrastrukturen

Trafikverkets resonemang & avvägningar i Inriktningsunderlaget är genomtänkta. Skogsindustrierna tillstyrker därmed de flesta bedömningarna.

Remissvar

Yttrande över Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning och livsmedelsindustri

Vi behöver följa det gemensamma regelverk men det finns ingen anledning att överimplementera och försvåra svenska anläggningars verksamheter

Yttrande över hyggesfritt skogsbruk

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.

Blandade växter

Yttrande över tillgängliga stränder

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:78, och lämnar härmed följande synpunkter.

Remissyttrande över SOU 2020:73

Skogsindustriernas betänkande poängterar Skogsindustrierna riskerna för en försvagad äganderätt och vikten av att se till helheten.

Flis liggande

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Skogsindustrierna instämmer med det remissyttranden som lämnats av Näringslivets Transportråd och Svenskt Näringsliv.

Remissvar

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria (M2020/02035).

Remissvar

Yttrande över Transportstyrelsens framställan om korta dragbilar

Skogsindustrierna anser att de föreslagna kraven förbättrar trafiksäkerheten, och tillstyrker förslag till ändring i förordningen.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa