Inriktningsunderlaget om infrastrukturen

Skogsindustriernas remissyttrande

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Sammanfattning

Trafikverkets resonemang och avvägningar i Inriktningsunderlaget är genomtänkta. Skogsindustrierna tillstyrker därmed de flesta av bedömningarna.

Skogsindustriernas yttrande kan sammanfattas i följande punkter:

 • Ökad transportefterfrågan är bra och viktigt för Sverige
 • Längre planperiod än 12 år genererar ingen ytterligare nytta
 • Utgångspunkten för Trafikverkets prioriteringar är väl avvägda
 • Stadsmiljöavtalen bör utvecklas för att tydligare omfatta godstransporter
 • En ökning av ramnivån med 20 procent, till 747 miljarder, är nödvändig för att nå politiska mål
 • Finansieringen av nya stambanor bör ligga utanför nationell plan
 • Vidmakthållande bör få än större prioritet så att eftersatt underhåll kan minimeras
 • Klimatmålen förutsätter utbyggd infrastruktur för elektrifiering
 • Regeringen bör ta fram en strategi för produktion av biodrivmedelsproduktion i Sverige
 • KI bör utveckla mått på industrins konkurrenskraft med exportpriselasticitet
 • De samhällsekonomiska kalkylerna behöver utvecklas med avseende på godstransporter
 • Fokusera på hela stråk och projekt istället för delsträckor i kommande arbete
 • Kompetensförsörjning av transportsektorn behöver hanteras och Trafikverket har en viktig roll