Yttrande över Transportstyrelsens framställan om korta dragbilar

tallkvist, pappersmuskel, pappersmassa och flis på blå bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Transportstyrelsens framställan om att ändra i vägtrafikförordningen avseende korta dragbilar.

Skogsindustriernas yttrande

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera omfattningen av olyckor med korta dragbilar med påhängsvagn och föreslå säkerhetshöjande åtgärder riktat mot dessa fordon.

Utredningens förslag är att följande krav införs, under perioden 1 december–31 mars, för 2-axliga tunga lastbilar, med en drivande axel, och med en eller flera tillkopplade släpvagnar:

  • minst 25 procent av den sammanlagda bruttovikten belastar den drivande axeln, eller
  • släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt ska inte överskrida lastbilens bruttovikt med en faktor som är högre än 1,5 gånger

Hållbarhet, regelefterlevnad, beställaransvar och trafiksäkerhet är viktiga frågor för skogsindustrin. Skogsindustrierna anser att de föreslagna kraven förbättrar trafiksäkerheten. Skogsindustrierna tillstyrker förslag till ändring i förordningen.