Yttrande om förenklingar för skogsbruket genom ändring i vägförordningen

Foto: Skogsindustrierna Flis på grön bakgrund

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på förordning om ändring i vägförordningen (2012:707).

Sammanfattning

  • Hållbarhet, regelefterlevnad, beställaransvar och trafiksäkerhet är viktiga frågor för skogsindustrin.
  • Skogsindustrierna tillstyrker förslaget.

Skogsindustriernas yttrande

Regeringen har remitterat ett förslag om ändring i 6 kap. 8 § vägförordningen för att förenkla för skogsnäringen.

Förslaget innebär att ett undantag i vägförordningen införs så att den avgift som tidigare behövde betalas, för att ansöka om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle i närheten av en allmän väg, inte längre behöver betalas. Ändringen innebär att Trafikverket inte längre kommer ha lagligt stöd för att ta ut avgift för ansökan om upplag av virke eller skogsbränsle.

Hållbarhet, regelefterlevnad, beställaransvar och trafiksäkerhet är viktiga frågor för skogsindustrin. Det säkerhetsarbete som skett inom skogsbruket tillsammans med Trafikverket fortsätter med gemensam instruktion och med ansökningsförfarande för upplag i närheten av allmän väg. Dock behövs inte en avgift tillämpas vid ansökan för att främja trafiksäkerheten, i enlighet med det regeringen skriver. Skogsindustrierna tillstyrker därför förslaget till ändring i förordningen.