EU:s skogsstrategi missar skogsnäringens totala bidrag till grön omställning

Foto: Emil Nordin

EU-kommissionen har presenterat sin skogsstrategi. Det är tydligt att de har tagit till sig av kritiken som följt på läckta utkast. Nu vägs fler värden av Europas stora skogar in.

Skogsindustrierna konstaterar att det har skett klara förbättringar i den slutgiltiga versionen av EU:s skogsstrategi jämfört med tidigare utkast, men det är en bit kvar till europeisk samsyn om skogens och skogsindustrins bidrag till en grön omställning. 

– Kommissionen medger i större utsträckning än tidigare att skogen har många olika värden som lagstiftare behöver väga in. Den är viktig för klimatet, för biologisk mångfald, för samhällsekonomin, i omställningen från fossilt till förnybart, för rekreation och så vidare. Skogens roll som kolsänka är fortsatt kraftigt betonad, men nu finns det öppningar för en bredare diskussion om skogens alla värden för en hållbar utveckling, säger Emma Berglund, Skogsindustriernas talesperson i europeiska skogsfrågor. 

Kommissionen erkänner vikten av nationell kompetens

Emma Berglund konstaterar också att kommissionen nu betonar att de är införstådda med medlemsstaternas rätt att bestämma hur skogen brukas och används. 

– Kommissionen erkänner den nationella kompetensen gällande skogspolitik men vill ändå gå in i och styra hur skogen ska skötas, på detaljnivå. Så de talar med kluven tunga. Till exempel innehåller skogsstrategin fortsatt skrivningar om att kalhyggesbruk inte ska användas.  

– Skogsbruk ska inte definieras på EU-nivå, det måste göras närmare de som sköter skogarna och anpassas till varje lands förutsättningar. Men om jag ska se det positivt så öppnar kommissionen upp för kunskapsutbyte om hållbart skogsbruk mellan EU-länderna, så här hoppas jag att Sverige kan kliva fram och ta initiativ. Vi har lång erfarenhet av att utveckla ett hållbart skogsbruk och en inhemsk skogsindustri baserat på det, fortsätter Emma Berglund. 

En forsatt nedvärdering av kortlivade produkter

Skogsindustrierna har tidigare flaggat för att EU-kommissionen nedvärderar kortlivade produkter i sin skogsstrategi. Dessa åsikter finns fortsatt kvar. 

– I debatten upprepas mantrat att fyra av fem träd används till kortlivade produkter som snabbt eldas upp, men vi behöver alla produkter från skogen. Vem vill klara sig utan toalettpapper och andra hygienprodukter? Och hur ska samhället ställa om från fossil olja och plast om vi inte använder skogen till att tillverka papper och kartong. Det viktiga är att vi fortsätter använda hela trädet så resurseffektivt som möjligt och att vi alltid planterar nya träd efter avverkning, säger Emma Berglund. 

En förväntan om tydliga villkor

Både Europaparlamentet och EU:s medlemsstater har i sina synpunkter inför framtagandet av skogsstrategin en mer balanserad syn på skogens olika funktioner.  

– Kommissionen borde ha beaktat Europaparlamentets och medlemsstaternas synpunkter bättre. Nu förväntar vi oss att de båda definierar tydliga villkor för genomförandet av strategin för att säkerställa att skogar och träbaserade produkter kan fortsätta att bidra till att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten, avslutar Emma Berglund.