4 av 7 parlamentariker kritiska till parlamentets syn på biologisk mångfald

Foto: Björn Leijon

På tisdagen antog parlamentet en resolution om EU:s strategi för biologisk mångfald med 515 röster för, 90 röster mot och 86 nedlagda röster. Fyra av sju svenska parlamentariker är kritiska till resolutionen. Det visar en enkät som Skogsindustrierna genomfört.

Resolution är inte bindande lagstiftning, utan en åsiktsyttring från Europaparlamentets sida. Men det ger en tydlig bild av var parlamentet står i frågan framåt.

Sara Skyttedal, Kristdemokraterna, menar att en negativ syn på ett aktivt och hållbart skogsbruk genomsyrar hela texten:

– Om den politiska linje som detta betänkande ger uttryck för skulle omvandlas i skarp lagstiftning vore det förödande för den svenska skogen, skogsbruket och för Sveriges klimatmål.

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är inne på samma linje:

– Man ser skogen enbart som ett museum, och skogsbruk som något som i förlängningen är dåligt för klimatet. Resolutionen innehåller både symbolpolitik och stora inskränkningar av ländernas självbestämmande och skogsägarnas äganderätt, säger Emma Wiesner, Centerpartiet.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en mer positiv bild av resolutionen:

– Det är bra att resolutionen tydligt tar ställning för att skydda mer skog och urskog, att vi måste bekämpa invasiva arter och att vi också måste återställa mer skog, säger Pär Holmgren, Miljöpartiet.

Socialdemokraternas Jytte Guteland är också positiv till resolutionen. Hon välkomnar att parlamentet tar ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald. Samtidigt menar hon att det finns problematiska punkter från svensk sida när det gäller skogen. Exempelvis skrivningar som kan tolkas som att mer skogsområden ska fungera som reservat och inte ska kunna brukas.

– Vi socialdemokrater har alltid värnat det nationella självbestämmandet över skogspolitiken och det gör vi fortfarande. Vi kommer att göra det i fortsatta förhandlingar om konkret lagstiftning.

Helhetsperspektiv på skogens roll saknas

Från Skogsindustriernas sida, menar Emma Berglund att resolutionen saknar helhetsperspektiv på skogens roll för en hållbar utveckling:

– Resolutionen fokuserar så klart på biologisk mångfald, men den lyfter också skogens roll som kolsänka och då är vi inne på skogens roll för klimatet. Och då gör skogen betydligt större nytta när den brukas och används till produkter som ersätter fossila material, än när den reduceras till enbart kolsänka.

Här refererar Emma Berglund till rapporten The forest carbon debt illusion som visar att mängden koldioxid skulle öka i atmosfären, även på kort sikt, om vi minskar vårt skogsbruk.

Emma Berglund är också kritisk till underlaget som parlamentets resolution baseras på:

– EU:s artdirektiv ger inte en korrekt bild av läget för den biologiska mångfalden i Europas skogar eftersom medlemsstaterna har så olika utgångspunkter för sin rapportering. För bästa tillgängliga data om status och trender i Europas skogar skulle de därför även ha tagit till sig rapporten ”State of Europe’s Forests 2020 report”. En mer balanserad bild av läget för den biologiska mångfalden i den svenska skogen ges också i rapporten ”Skogens biologiska mångfald– om arter, miljöarbete och statistik”.