Yttrande över promemoria om ”Sänkt skatt på jordbruksdiesel”

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna har fått Finansdepartementets promemoria ”Sänkt skatt på jordbruksdiesel” (Fi2022/00535) på remiss och vill med anledning av det avge följande yttrande.

Sammanfattning

Skogsindustrierna:

  • tillstyrker förslaget att göra en tillfällig nedsättning av skatten för diesel för jordbruks- och skogsbruksändamål
  • önskar se, med avseende på omvärldsläget, att nedsättningen även omfattar yrkestrafiken
  • önskar se att nedsättningen är permanent, då kostnadsläget kommer öka kraftigt även kommande år
  • vill se en lagändring så att BNP-indexeringen permanent tas bort från lagen om skatt på energi
  • vill se en lagändring så att momsbeskattningen på skatter tas bort
  • vill att regeringen ser över hur prispåverkan på drivmedel från lagar och regler kan minskas
  • anser att Konjunkturinstitutet bör utreda konsekvenser för konkurrenskraften för svenska företag på en internationell marknad