Regeringens åtgärdspaket är bra men för kortsiktigt

Som en följd av Rysslands angreppskrig mot Ukraina har priset för drivmedel och el ökat dramatiskt. Regeringen har nu presenterat ett åtgärdspaket i syfte att dämpa den plötsliga kostnadshöjningen.

Regeringens paket innehåller bland annat sänkt skatt på diesel, pausad reduktionsplikt och ytterligare elpriskompensation i vissa delar av Sverige.

– Det är bra att regeringen tar tag i frågan om dieselpriset, eftersom de kraftigt ökade kostnaderna drabbar många företag. En pausad BNP-indexering för drivmedelsskatten är en rimlig åtgärd i dagsläget. Men det är också kortsiktiga åtgärder som bara skjuter problemen på framtiden, säger Karolina Boholm, talesperson för transport- och infrastrukturfrågor på Skogsindustrierna.

Hon efterlyser ett helhetsgrepp och långsiktiga lösningar.

– Pauserna som regeringen nu tar, måste permanentas. Regeringen behöver ta initiativ som skapar en långsiktig drivmedelspolitik som tar hänsyn till både konkurrenskraften och klimatet. Till exempel kan regeringen ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att titta på reduktionspliktens långsiktiga effekt på svenska företags internationella konkurrenskraft.

Vid sidan av drivmedel har även elpriset slagit prisrekord. De ökade gaspriserna på kontinenten leder till högre elpriser som importeras till Sverige genom elhandeln. Bortsett från enskilda höglasttimmar med extremt höga elpriser har det genomsnittliga elpriset ökat markant den sista tiden från redan höga nivåer.

– I vår bransch slår elpriset främst mot den elintensiva mekaniska massaproduktionen, som finns i mellersta Sverige där elpriserna är höga. Åtgärdspaketet borde ha lagt mer fokus på industrins konkurrenskraft och även infört en elpriskompensation för den elintensiva industrin, säger Johan Bruce, energipolitisk talesperson på Skogsindustrierna.