Kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning

Foto: Mostphotos

PRESSMEDDELANDE Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar. Men ser samtidigt risker för ineffektivitet. Det är inte tydligt hur ramverket förbättrar kunskapsläget om skogens olika funktioner och dess biologiska mångfald, särskilt för länder med inventeringssystem som redan deltar i internationella utbyten om skogsdata.

– Vi välkomnar ambitionen att skapa bättre kunskap om tillståndet i Europas skogar. Samtidigt riskerar fokuset på satellitdata och geografisk data att delvis stjälpa syftet med förslaget. Vi har redan välfungerande nationella inventeringssystem och internationella samarbeten kring datainsamling. Det är angeläget att det inte skapas dubbelarbete inom eller utöver befintliga system, och att de inte undermineras, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Det finns många medlemsstater, bland annat i Norden och Centraleuropa, som har välfungerande övervakningssystem som använts under lång tid. I Sverige har Riksskogstaxeringen övervakat tillståndet i skogen i hundra år. Nationella inventeringssystem som Riksskogstaxeringen är dock inte byggda för att tillhandahålla digitala kartbilder på EU-nivå, utan för att på ett effektivt sätt skapa en sammansatt bild av tillståndet i den svenska skogen genom att sammanställa data från många så kallade provytor. 

– Det finns en risk att förslaget flyttar fokus från det faktiska behovet av uppbyggnad av grundläggande inventering i vissa medlemsstater samt metodutveckling för mer kvalitativ data om biologisk mångfald. Och dessutom saknas utrymme för att välja indikatorer utifrån vad som är relevant inom en medlemsstat eller region, säger  Viveka Beckeman.

Skogsindustrierna ser behov av förbättrad insamling och hantering av information om skogen. Hur digitalisering kan användas för att främja hållbar utveckling inom skogsbruket är bland annat fokus för ett pågående nationellt forskningsprojekt. I Skogsindustrins Framtidsagenda utgör dessutom nya mätmetoder och forskning om biologisk mångfald prioriterade steg för att infria löftet om livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.  

Kommissionens förslag ska nu behandlas i ministerrådet och av Europaparlamentet, vars nuvarande mandatperiod löper ut om ett drygt halvår. Skogsindustrierna uppmanar att de föreslagna indikatorernas relevans, mätbarhet och betydelse för olika samhällsmål noga utvärderas av medlemsstaterna, särskilt av de som redan har välfungerande system för inventering.