Skogsövervakning och strategiska planer i EU – låt medlemsländerna visa vägen

Foto: Björn Leijon / Dag Hallén, Värmskog

Europeiska kommissionen planerar att införa ny lagstiftning för EU-omfattande skogsövervakning och strategiska planer för skogen. Syftet är att främja tillgången till detaljerad, korrekt och aktuell information om tillståndet och förvaltningen av EU:s skogar.

– Vi delar uppfattningen att bra data och information leder till kloka beslut. Men det är viktigt att ny lagstiftning skapar mervärde till befintliga system på medlemsstatsnivå som fungerar väl. Lika viktigt är att tydliggöra roller och ansvar för institutioner på nationell respektive EU-nivå, för att undvika överlappning och förvirring, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.

Förutom bättre skogsövervakningen och mer informerade beslut inom EU förväntas den nya lagen hjälpa medlemsländerna att utveckla strategiska planer. Dessa planer ska fastställa ländernas strategiska vision för deras skogar och den skogsbaserade sektorn för de kommande 10, 30 och 50 åren.

– På EU-nivå behöver vi underlätta medlemsstaternas samarbete i gränsöverskridande frågor, som stora naturkatastrofer, samtidigt som vi stärker nationella insatser för långsiktiga analyser och planering, säger Magnus Berg.