Bra att EU tar ansvar för världens skogar

Foto: Dag Hallén, Värmskog / Björn Leijon

Produkter vi köper och konsumerar inom EU ska inte bidra till avskogning i andra delar av världen. Den 17 november lade EU-kommissionen fram ett lagförslag med avsikten att säkerställa just det.

– Det är ett välbehövligt steg som ligger rätt i tiden. Det ligger i linje med det avtal som slöts under COP26-mötet nyligen, där 105 länder åtog sig att bekämpa avskogning, säger Emma Berglund, sakkunnig i internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

Förslaget är positivt ur flera perspektiv, som klimatnyttan och för bevarande av biologisk mångfald. För att göra skillnad på riktigt måste förslaget också avgränsas och fokusera på de viktigaste orsakerna bakom avskogning.

Orsakerna bakom avskogning

Runt 90 procent av all avskogning som konsumtion inom EU orsakar kommer från jordbruket. Det som främst driver avskogning är efterfrågan på jordbruksprodukter som palmolja och soja, som kräver att skogen görs om till jordbruksmark. Det är främst länder i Sydasien, Afrika, Syd- och Centralamerika som avskogning är ett problem. I EU har skogen istället växt med nästan 10 procent de senaste 30 åren.

– I Sverige har volymen skog fördubblats de senaste hundra åren. Här är det redan en självklar princip för ett ansvarsfullt skogsbruk att man alltid ska plantera ny skog efter avverkning, säger Emma Berglund, sakkunnig i internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

Hur påverkas skogsnäringen? 

Skogsindustrierna anser att lagar som säkerställer att avskogning minskar är bra, också när det gäller produkter inom EU. Men Skogsindustrierna oroas över den extra börda som läggs på träprodukter och vill se en ordentlig konsekvensbedömning av förslagets påverkan på den europeiska skogsnäringen. Emma Berglund förklarar: 

– Det är viktigt att fokusera på de huvudsakliga orsakerna bakom avskogning. I kommissionens förslag läggs en oproportionerligt stor börda på europeiska aktörer, som inte är en del av problemet. Framöver krävs mer diskussion om den större bördan som läggs på träprodukter.