Yttrande över ”Sjöfartsverkets föreskrifts- och avgiftsförändringar inför 2024”

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare och vid export av skogsindustriprodukter är cirka 65 procent sjötransporter.

Skogsindustrin anser att de avgiftsökningar som nu föreslås är problematiska ur flera perspektiv:

  • Dyrare sjöfart motverkar den nationella godstransportstrategins mål om överflyttning till sjöfart.
  • Svenskt konkurrenskraft som är beroende av sjöfarten försämras.
  • De framtida kostnadsökningarna för sjöfart, utöver förslagna avgifter från Sjöfartsverket, inkluderar även FuelEU Maritime och EU-ETS.
  • Höjda nationella avgifter på sjöfarten har en direkt effekt på svensk konkurrenskraft.
  • De senaste årens upprepade tillskott till Sjöfartsverket är välkommet men skapar en ryckighet som inte gagnar sjöfarten och dess roll som det långsiktiga valet för godstransporter.
  • Tillskotten är ett bevis på att Sjöfartsverkets finansieringsmodell, och verksamhetsformen som affärsverk, har brister och behöver ses över för att skapa långsiktighet i branschen. Det finns också potentialer till kostnadsminskning genom effektivisering, tex inom lotsning.