Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

Foto: Skogsindustrierna eluttag mot blå bakgrund

Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att:

  • Om kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) ska användas till elstöd, då ska de återbetalas till de användare som har betalat in dem i proportion till hur de bidragit till dessa.
  • Förslaget uppfyller inte EU-rätten. Svenska kraftnäts ursprungliga förslag med ett elstöd utan tak var helt i enlighet med regelverket för EU:s nödförordning.
  • Att sätta ett tak på 20 miljoner kronor per företag (koncern) är oproportionerligt och diskriminerande mot större elanvändare. Det är därmed inte i enlighet med EU-rätten då det är direkt diskriminerande och inte uppfyller kravet på proportionalitet.
  • Skogsindustrierna använder ca 18 TWh el per år och är därmed den bransch som använder mest el i Sverige. Det är anmärkningsvärt att Skogsindustrierna inte är remissinstans.