Remissvar på promemorian Ursprungsgarantier

Genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

tallolja på blå bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet. Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter:

Sammanfattning:

  • Det är bra att ursprungsgarantier ska kunna utfärdas även för dem som producerar gas, kyla och värme.
  • Som tidigare anser Skogsindustrierna att kravet på mätning i anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät är principiellt fel. Standarden CEN – EN 16325 är under revidering och i det arbetas med ett förslag där ursprungsgarantier med bruttomätning ska märkas, vilket kommer att göra nettomätning möjlig igen.