Remiss: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Skogsindustrierna väljer att enbart yttra sig över utredningens översyn av artskyddsförordningen och avstår från att yttra oss över den del av utredningen som rör artskyddsrelaterad brottslighet och även över vissa andra förslag som inte berör Skogsindustriernas verksamhet.

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser att det är angeläget att man gör förändringar i artskyddslagstiftningen så att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets regler implementeras i separata bestämmelser. När uppdelningen görs är det viktigt att det inte skapas nya oklarheter. I lagstiftningsarbetet bör därför direktivstexten översättas ordagrant för att underlätta tolkningar i ljuset av EU-rätten och för att undvika överimplementering.

Skogsindustrierna anser att Sverige ska ha höga ambitioner för naturvård och artskydd och att detta ska genomföras rättssäkert och effektivt i linje med vad som gäller enligt EU-direktiv. Kostnaden för dessa gemensamma intressen ska inte enbart bäras av enskilda verksamhetsutövare utan delas av hela samhället. Därför anser vi att det är viktigt att:

  • EU-direktiven implementeras ordagrant i enlighet med direktiven och i separata bestämmelser.
  • Intrång som avsevärt försvårar pågående markanvändning ger rätt till ersättning oavsett vilken lagstiftning som åberopas och utan att markägaren behöver stämma staten.