Yttrande över förslag till Energiskattedirektiv

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över förslaget till Energiskattedirektiv. Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter.

Sammanfattning:

  • Möjligheten för medlemsstater att ha skilda energiskattenivåer för kommersiella och icke-kommersiella aktörer måste bibehållas. Konkurrenskraftiga elkostnader är en förutsättning för industrins globala konkurrenskraft samt för industrins klimatomställning.
  • Förnybara bränslen bör även fortsättningsvis kunna undantas från energibeskattning. Konkurrenskraftiga kostnader för förnybara bränslen är en förutsättning för att ersätta fossila bränslen.
  • Den rankingmodell med proportionella energiskattenivåer som föreslås skulle leda till mycket höga skattenivåer även på förnybara bränslen i Sverige till fröjd av Sveriges höga beskattning av fossila bränslen. Detta skulle försvåra klimatomställningen av samhället.
  • Koldioxidskatt bör inte omfattas i den nuvarande tolkningen av energiskattedirektivet. Alternativt bör en obligatorisk minimiskatt på koldioxid införas för den icke-handlade sektorn.
  • Det är positivt att energiskatten föreslås baseras på energiinnehåll.