Remissvar fastighetstaxering skogsbruksvärde

Foto: Skogsindustrierna Cellulosakomposit grön bakgrund

Remiss av promemorian Vissa ändringar bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter Skogsindustriernas yttrande.

Skogsindustrierna anser att förslaget att använda Skogliga grunddata för att skatta virkesförrådet är bra under förutsättning att det fortsatt ges möjlighet att använda skogliga registerdata där de har bättre tillförlitlighet.