Industrin vill bevara det fungerande industriutsläppsdirektivet

Foto: Pressbild / Axel Adolfsson, Moderaterna

EU:s Industrisläppsdirektiv, IED, ska revideras. Europakommissionen har lyft att de både vill vidga lagstiftningen till att även innefatta klimat, energi och cirkulär ekonomi samt gälla fler branscher.

Just nu pågår ett intensivt arbete inom EU med ny lagstiftning och revideringar av befintliga direktiv i syfte att göra EU klimatneutralt till 2050. Ett av de direktiv som står inför en revidering är Industriutsläppsdirektivet (IED), där EU-kommissionen har lämnat 180 förslag på förändringar. Direktivet innebär i korthet att industrier ska ha tillstånd och använda bästa tillgängliga teknik för att minska sina utsläpp till luft och vatten.

På seminariet ”Hur IED kan bidra till Green Deal – och vad är näringspolitikens roll i revideringen” diskuterade näringsutskottets ordförande och vice ordförande, Lars Hjälmered (M) och Anna-Caren Sätherberg (S), med Jenny Svärd från Svenskt Näringsliv de kommande förändringarna och vad de kan innebära för svenska industrier. Det finns farhågor om att ny reglering ska krocka med andra lagar och direktiv inom unionen. Sveriges situation är lite extra prekär, då vi dessutom har en egen nationell miljöbalk – något som inte är en självklarhet i alla medlemsländer.

– Min oro är att det kan bli för mycket detaljer i det nya förslaget. Det är viktigt det nya direktivet inte blir ett hinder för viktiga innovationer som både gör nytta för miljön och skapar konkurrenskraft för den svenska industrin, sade Anna-Caren Sätherberg.

Lars Hjälmered var inne på samma linje:

– Det får inte bli tal om dubbel- eller trippelreglering. Ett bra nästa steg vore kanske att regeringen tillsätter en bredare referensgrupp med olika departement och hög närvaro från näringsliv och näringslivsorganisationer för att samla kompetensen.

Detta förslag välkomnas av Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna:

– Vi bidrar gärna med våra insikter i ett sådan grupp. En bred dialog skulle vara bra för att öka kunskapen tillsammans med våra politiker och verka för att lagstiftningen landar bra. IED är både en miljö- och näringslivsfråga och behöver därmed både i Bryssel och Sverige hanteras av flera olika utskott.

Helena Sjögren hissar även hon en varningsflagga när direktivet nu ska förändras.

– IED är ett väl fungerande direktiv som skapar miljönytta i Europa i sin nuvarande form. Våra massa- och pappersbruk ingår redan och vi ser att det fungerar bra. Revideringen behöver säkerställa att vi fortsätter att ha en effektiv lagstiftning utan att addera dubbelreglering som riskerar att krångla till mer än det hjälper.

Seminariet arrangerades av Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM.