Medlemsländerna vill ha en mer balanserad skogsstrategi

Foto: Björn Leijon / MostPhotos

Idag kom beskedet om vad EU:s jordbruksministrar tycker om kommissionens nya skogsstrategi. De trycker på att skogens bidrag till samhällsekonomin inte får glömmas.

EU:s skogsstrategi är ett mycket viktigt dokument. Det är en viljeinriktning för all kommande skogspolitik på EU-nivå. Just därför bör den hållas generell, vara balanserad och se till helheten.

EU:s ministerråd uppmanar nu kommissionen att vara mer balanserad och väga in skogens sociala och ekonomiska bidrag. Skogen är viktig för klimatet och för samhällsekonomin. Produkter och energi från skogen binder kol och ersätter fossila alternativ. Det är något som ministerrådet tydligt lyfter fram: både långlivade och kortlivade produkter behövs om vi ska nå klimatmålen. Utan aktiva skogsägare blir strategins mål svåra att nå.

Undvik dubbelarbete

Mycket av det kommissionen föreslår i sin EU:s skogsstrategi finns redan. Allt från skogsövervakning till strategiska skogsplaner sköts på nationell nivå. Ministerrådet har svårt att se mervärdet av ny lagstiftning på dessa områden och kräver ett klargörande från kommissionen. På samma sätt finns det välfungerande metoder för att samla in information om EU:s skogar. Ska det införas nya definitioner eller mått för vad som är hållbart skogsbruk bör det göras på nationell nivå, menar ministerrådet.  Emma Berglund har också svårt att se vad ett nytt system skulle kunna tillföra.

– EU-kommissionen bör inte skapa parallella strukturer och föreslå ny lagstiftning inom områden som medlemsländerna redan sköter väl. Alla har redan mycket på sitt bord och lite tid att slösa, inte minst för att rädda klimatet. I ett sådant läge känns dubbelarbete extra onödigt.

Medlemsländerna vill ha mer inflytande

En övergripande kritik från ministerrådet gäller demokrati. De understryker att skogspolitik är medlemsländernas ansvar och beklagar att de inte fick delta i arbetet med att ta fram skogsstrategin. Skogarna i EU är väldigt olika och bör därför skötas på olika sätt. Dessutom finns det djupgående skillnader i ägarstruktur, klimat och allmän syn på skogen som avspeglas i både lagstiftning och kultur. Skogsindustriernas EU-politiska talesperson Emma Berglund tycker att medlemsländernas perspektiv glöms bort alldeles för ofta:

– Det finns ingen one-size-fits-all sätt att sköta skogen i EU. Ministerrådet gör rätt i att betona det perspektivet så starkt. Det finns såklart stora fördelar med samarbete över gränserna och en gemensam viljeinriktning, inte minst för att nå klimatmålen. Men goda avsikter måste kombineras med kloka åtgärder, om klimatet ska räddas.