Yttrande över Miljödepartementets remiss angående hållbar slamhantering

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Skogsindustrierna bejakar den cirkulära ekonomin där vi ser vår bransch som en naturlig del både med vår förnybara råvara och återvinningsbara produkter.

Branschen arbetar aktivt för att ytterligare öka värdet på rest och biprodukter. Där det är möjligt ur miljömässiga aspekter ser vi positivt till att slam tas tillvara och kommer till nytta. Skogsindustrierna avstyrker därmed betänkandets alternativ om ett totalt spridningsförbud då det går tvärs emot utveckling av cirkulär ekonomi. Där det är miljömässigt möjligt kan spridning av slam vara ett bra sätt att ta tillvara näringsämnen och minska mängden avfall.