Skogsindustrierna vill utveckla vattenförvaltningen

SOU 2019:66

Betänkandet av vattenförvaltningsutredningen är väl genomarbetat och vi önskar nu att politiken genomför omorganisationen av vattenförvaltningen.

Vi vill att regeringen inrättar en nationell nämnd (i stället för flera) för normgivning. Detta skulle säkerställa att kompetensen blir hög och att en nationell likriktning säkerställs.

Dagens system med fem partsammansatta delegationer har inte fungerat optimalt ur flera aspekter. Omorganisationen behöver planeras så att den kompetens som byggts upp inom dagens vattenmyndigheter tas tillvara.