Vattenmyndigheternas samrådsunderlag har flera brister

Foto: Skogsindustrierna Nanofilm

Det är bra att det finns handlingsplaner som syftar till en långsiktig hållbar för vatten. Vi överlåter till andra att lämna mer detaljerade kommentarer men har några synpunkter som i korthet är:

  • Bestämmelserna för undantag har inte tillämpats tillräckligt
  • Åtgärdsprogrammen borde vara regionalt anpassade
  • Kvalitetsbrister i VISS riskerar påverka verksamheters tillåtlighe
    • Tolkningen och tillämpningen av begreppet miljökvalitetsnormer i vattenförvaltningen skiljer sig mot vattendirektivets intentioner.