Råvaror

Foto: Deromegruppen Timmer

Skogen, som breder ut sig över 70 procent av Sveriges yta, är råvaran för vår industri. Volymen skog ökar stadigt då tillväxten är högre än avverkningen.

För varje träd som skördas planteras två nya. Det är ett av skälen till att det svenska skogsförrådet har ökat stadigt de senaste decennierna. Den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen visar att volymen skog stadigt ökar, då tillväxten är högre än avverkningen. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till drygt 3,5 miljarder skogskubikmeter.

Vem använder vad från skogen? 

De grövsta delen av trädets stam går till sågverken för tillverkning av virke och olika byggelement. De klenare delarna av trädets stam och spädare träd från gallringen går till massa- och pappersindustrin. Restprodukter från sågverken – spån och flis – är viktiga råvaror för massaindustrin och för tillverkning av bioenergi och biodrivmedel. 

Färskfiber ingår i den cirkulära ekonomin

Färskfibrer och returfiber är två likvärdiga råvaror, som båda har en självklar plats i den cirkulära ekonomin.Vid pappers- och kartongtillverkning används förutom massa från färskfiber en inte obetydlig andel returpappersmassa från återvunnet papper. Sverige har en hög insamlingsgrad men – jämfört med många andra länder – låg inblandningsgrad. Den övervägande delen av svensktillverkat papper exporteras. Detta papper utgör bas för insamling och användning av returpapper i importländerna som inte har tillgång till färskfiber.