”Trä är ett fantastiskt material och rätt i tiden”

Foto: Jenny Öhman Rahel Belatchew

– Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning, det är ett förnybart material. Detta säger Rahel Belatchew som är chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter.

Under det senaste året har Rahel Belatchew varit ordförande för Träpriset 2024, arkitekttävlingen som vart fjärde år korar Sveriges bästa träbyggnad. Det vinnande bidraget ska spegla och utveckla den samtida arkitekturen. I år blev det ett pris som delades ut mitt under en lågkonjunktur, i en tid där många byggprojekt har blivit pausade.

– Byggandet har minskat betydligt, vilket är riskabelt eftersom behovet fortsätter att vara stort. Redan under högkonjunkturen låg branschen konstant efter, så bristen och underskottet är ett problem oavsett vilket material vi bygger med, säger Rahel Belatchew, som gärna lyfter fram fördelarna med trä:

– Trä är ett fantastiskt material som är naturligt att använda sig av. Det är lätt att bearbeta, hantera och det finns en lång historik av kunskap om trä. Idag är det särskilt intressant att se hur gamla tekniker plockas upp och utvecklas vidare. Att det är förnybart är en stor fördel, och den snabba byggprocessen bidrar till en bättre arbetsmiljö på bygget, säger hon.

Hur man bäst förtätar i en stad är ett ämne som intresserar Rahel Belatchew. Hon grundade redan 2013 den experimentella studion Belatchew Labs i syfte att finna lösningar på stadens utmaningar genom metodutveckling, digitalisering och hållbar arkitektur.

– Trä har fördelen av att vara ett lätt material jämfört med andra alternativ och lämpar sig därför väl för påbyggnader på befintliga hus. Man kan lägga till våningar på befintliga byggnader utan att ta obebyggd mark i anspråk.

Kan bygga i trä på befintliga byggnader

Lättbyggnadsteknik i trä, som Rahel Belatchew syftar på, är också det mest moderna sättet att åstadkomma förtätning i större städer. Trä väger lite jämfört med traditionella byggmaterial, vilket har stor betydelse vid takpåbyggnader, och bostäder kan byggas ovanpå befintliga hus, i kilar mellan två hus och på mark som inte tidigare ansetts vara byggbar.

– Arkitektur skapar rum både utomhus och inomhus och har en betydande roll i samhällsutvecklingen. Det handlar inte bara om ytan utan också om att skapa kvalitativa rum och utblickar. Trä, både som stomme och synligt material, bidrar till att minska klimatavtrycket och skapar behagliga miljöer att vistas i.

Just hållbarheten är något som Rahel Belatchew gärna återkommer till:

– Som arkitekter integrerar vi hållbarhet i våra projekt genom att göra tidiga klimatberäkningar och överväga både form och materialval. Trä är ofta ett lämpligt alternativ med ett lägre klimatavtryck än andra material. Vi föreslår ofta trä till våra uppdragsgivare, som exempelvis fastighetsutvecklare, men sedan är det är upp till dem att besluta hur de vill gå vidare.

Europa vill bygga i trä

Rahel Belatchew har verkat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm och ser att användandet av trä växer även utanför Sveriges gränser. Både av klimatskäl och för att konkurrensutsätta metoderna i byggbranschen, har ett femtontal länder i Europa beslutat öka sin användning av trä inom byggsektorn.

– Trä är utbrett i länder där det finns tillgång till skog. Japan exempelvis har en lång tradition av att bygga i trä, inte helt olikt den svenska traditionen. Att trä får ett ökat intresse internationellt kan ge oss viktiga lärdomar om dess mångsidighet och hållbara egenskaper, säger Rahel Belatchew.

Du var ordförande för Träpriset 2024. Vad tar du med dig insikter från den processen?

– Jag fick se projekt av mycket hög kvalitet och det blev tydligt att trä som material expanderar brett – som att allt fler publika byggnader byggs i trä, vilket tidigare var ovanligt. Sara Kulturhus i Skellefteå, som vann är ju ett bra exempel på det. Jag ser det som en indikation på att branschen utvecklas, och att trä blir alltmer etablerat som alternativ också för publika byggnader. Den osäkerhet som branschen, byggsidan inte minst, tidigare har gett uttryck för, håller på att avta.

Träpriset

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år gick det att följa juryns arbete, när de reste genom landet och besökte ett 40-tal träbyggnader.

Juryn bestod av arkitekterna Rahel Belatchew (ordförande), Camilla Schlyter, Thomas Sandell och samt Mark Isitt, arkitekturkritiker och journalist. I juryarbetet deltog även Björn Johansson, träexpert och byggnadsingenjör.

Se alla programmen på Svenskt Träs hemsida här.