Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttider, del 1

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustriernas yttrande

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna. En systematisk översyn har inte gjorts sedan 2000. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom förslagen till ändringar Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter. Del 1 av förslagen omfattar i huvudsak däggdjur. Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på förslagen. Vårt yttrande avser endast de delar som har betydelse för skador på växande skog, dvs älg, rådjur, kronhjort och även dovhjort på grund av regionala problem med flerartsbete.

Skador av vildsvin förekommer också i skogsbruket, på vägar, stängsel, diken och i viss mån på planteringar. Det finns också en oro för spridning av rotröta och för att påverkan på fält- och bottenskikt kan vara negativt för biologisk mångfald. Kunskaperna om omfattning och effekter av dessa skador är inte lika väldokumenterade som skadorna på växande skog men detta till trots kan de vara betydande. När det gäller synpunkter på jakttider för vildsvin ställer sig Skogsindustrierna bakom LRF:s remissvar.