Samtliga remissvar

Remiss Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019

Remiss om Förslag till ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen

Blandade växter

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Blandade växter

Skogsindustriernas yttrande över vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Blandade växter

Skogsindustriernas yttrande över revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVFMS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Stam mot krona

Yttrande över Promemoria ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren M2018/00852/R

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Värmlands län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Västerbottens och Norrbottens län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Uppsala län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

1 2 3 4 5 Nästa