Samtliga remissvar

Reduktionspliktsnivåerna saknar tillräcklig konsekvensanalys

Reduktionsplikten kan enligt Skogsindustriernas bedömning ge ett fördubblat pris på diesel till 2030.

Yttrande över Förslag till nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden

Skogsindustrierna anser att strategin börjar i fel ända i frågan om hur Sverige bör hantera de vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden.

Blandade växter

Yttrande avseende Finansdepartementets promemoria Skatt på engångsartiklar

Skogsindustrierna har svarat på remiss om utredningsförslaget kring miljöskatt på engångsartiklar.

Blandade växter

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Remissvar: Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och instämmer i vad som redovisas.

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Skogsindustrierna synpunkter på förslaget begränsas till de viltarter som påverkar skogsbruket.

Blandade växter

Yttrande över "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning"

Utredningen har, i enlighet med uppdraget, framför allt lagt förslag som har påverkan på lokalnivå.

Eluttag på blå bakgrund

Höj inte energiskatten på el i onödan

En höjning av energiskatten måste vara temporär för att Sverige ska kunna erbjuda sitt näringsliv konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Grankvist på blå bakgrund

Remissvar Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Skogsindustrierna stöder åtgärder som kan underlätta lagring av timmer och annat virke. Vi har några synpunkter på förslaget.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över en ny växtskyddslag

Skogsindustrierna vill gärna se ett ökat fokus på allvarliga skadegörare i skogen. Just nu ser vi exempel på granbarkborrarnas framfart men det...

Cellulosakomposit grön bakgrund

Remissvar fastighetstaxering skogsbruksvärde

Remiss av promemorian Vissa ändringar bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter Skogsindustriernas yttrande.

1 2 3 4 5 Nästa