Samtliga remissvar

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över utredningen - Rätt för klimatet

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att besvara regeringens remiss över Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet.

”Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion”

Skogsindustrierna yttrar sig över Finansdepartementets promemoria.

Remissvar

Yttrande om översyn för systemet för avgifter för prövning och tillsyn

Branschen ser positivt på förslaget men önskar att tillsynsavgift tas bort eller åtminstone reduceras för vilande verksamheter.

Yttrande över regeringsuppdraget Om prövning och omprövning

Skogsindustrierna välkomnar förslag som bidrar till enklare regler vid ändring av en verksamhet

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Skogsindsutrierna anser att förslaget riskerar öka den administrativa bördan då mer blir anmälningspliktigt.

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över SGIs vägledning: Grunder för riskbedömning av förorenade sediment

På det stora hela är vägledningen välformulerad och heltäckande vad gäller beskrivning av tänkbara problem förorsakade av fiberbankar.

Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på SOU 2022:13.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över HaVs vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

Skogsindustrierna har en rad kommenterar på Havs och Vattenmyndighetens vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.

Skogsindustrierna välkomnar förslaget om att avskaffa avfallsförbränningsskatten

Vi delar Finansdepartementets bedömning om att skatten inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt har styrt mot sitt syfte.

Nanofilm

Yttrande gällande Havs- och vattenmyndighetens vägledning för att definiera god ekologisk potential

Skogsindustrierna anser att Havs- och vattenmyndighetens vägledning för att definiera god ekologisk potential behöver ses över.

1 2 3 4 5 Nästa