Samtliga remissvar

Blandade växter

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och instämmer i vad som redovisas.

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Skogsindustrierna synpunkter på förslaget begränsas till de viltarter som påverkar skogsbruket.

Blandade växter

Yttrande över "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning"

Utredningen har, i enlighet med uppdraget, framför allt lagt förslag som har påverkan på lokalnivå.

Eluttag på blå bakgrund

Höj inte energiskatten på el i onödan

En höjning av energiskatten måste vara temporär för att Sverige ska kunna erbjuda sitt näringsliv konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Grankvist på blå bakgrund

Remissvar Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Skogsindustrierna stöder åtgärder som kan underlätta lagring av timmer och annat virke. Vi har några synpunkter på förslaget.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över en ny växtskyddslag

Skogsindustrierna vill gärna se ett ökat fokus på allvarliga skadegörare i skogen. Just nu ser vi exempel på granbarkborrarnas framfart men det...

Cellulosakomposit grön bakgrund

Remissvar fastighetstaxering skogsbruksvärde

Remiss av promemorian Vissa ändringar bestämmelserna om fastighetstaxering av lantbruksenheter Skogsindustriernas yttrande.

Blandade växter

Skogsindustrierna är positiva till införandet av balanserade allmänna regler inom miljöområdet

Skogsindustrierna ser positivt att man inför så kallade allmänna regler som är tänkta att förenkla tillståndshanteringen och underlätta utve

Blandade växter

Vägvalsutredningen underskattar skogens klimatnytta

Skogsindustrierna har skickat in sitt remissvar på slutbetänkandet av utredningen "Vägen till en klimatpositiv framtid” till miljödepartemen

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över Miljödepartementets remiss angående hållbar slamhantering

Där det är möjligt ur miljömässiga aspekter ser vi positivt till att slam tas tillvara och kommer till nytta.

1 2 3 4 5 Nästa