Samtliga remissvar

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen.

Blandade växter

Yttrande över promemoria Ordning och reda på avfallet

Skogsindustrierna välkomnar att icke-förorenad jord undantas avfallslagstiftningen.

Remissvar

Yttrande över Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning och livsmedelsindustri

Vi behöver följa det gemensamma regelverk men det finns ingen anledning att överimplementera och försvåra svenska anläggningars verksamheter

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljö

Skogsindustrins påverkan på hav är det främst från verksamheter på land vilket hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Nanofilm

Vattenmyndigheternas samrådsunderlag har flera brister

Det är bra att det finns handlingsplaner som syftar till en långsiktig hållbar för vatten men har några synpunkter som i korthet är:

Blandade växter

Yttrande över promemorian: Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Skogsindustrierna ifrågasätter flera av förslagen i promemorian ”Ett bättre genomförande av MKB-direktivet”.

Svar på konsekvensanalys för uppdatering av EU:s utsläppshandel, 2020

Yttrande över Slopad nedsättning av energiskatt för bränslen i vissa sektorer

Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter på förslaget Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Flis liggande

Uppdatering av EU:s utsläppshandel, 2021

The Swedish Forest Industries Federation answer to the “Updating the EU Emissions Trading System” (in english).

Remissvar

Yttrande över Transportstyrelsens framställan om korta dragbilar

Skogsindustrierna anser att de föreslagna kraven förbättrar trafiksäkerheten, och tillstyrker förslag till ändring i förordningen.

1 2 3 4 5 Nästa