Samtliga remissvar

Remissvar

Yttrande över SMHI Informationsklassning vattenuttag

SMHI önskar mer data för att framför allt förbättra prognoser och vattenbalansberäkningar. En bristande kunskap om vattenuttag kan leda till...

Yttrande över förslag till Energiskattedirektiv

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över förslaget till Energiskattedirektiv. Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande...

Remissvar om handel med utsläppsrätter (ETS)

Skogsindustrierna har valt att svara på regeringens remiss om det förslag från EU, inom ramen för ”Fit-for-55”, som handlar om revidering av...

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Remissvar på LULUCF

Skogsindustrierna lämnade den 15e september in sitt yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets ändring av förordningen LULUCF.

Blandade växter

Yttrande över förslag om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism...

Flis liggande

Yttrande om förenklingar för skogsbruket genom ändring i vägförordningen

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att lämna synpunkter på förordning om ändring i vägförordningen (2012:707).

Yttrande om EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Skogsindustrierna har valt att svara på regeringens remiss om det förslag från EU, inom ramen för ”Fit-for-55”.

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen.

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljö

Skogsindustrins påverkan på hav är det främst från verksamheter på land vilket hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Nanofilm

Vattenmyndigheternas samrådsunderlag har flera brister

Det är bra att det finns handlingsplaner som syftar till en långsiktig hållbar för vatten men har några synpunkter som i korthet är:

1 2 3 4 5 Nästa