Samtliga remissvar

Flis liggande

”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS”

Skogsindustrierna kan troligen bidra i relativt stor omfattning till de 3-10 miljoner ton negativa utsläpp som kan behövas till år 2045.

Yttrande över promemoria om ”Sänkt skatt på jordbruksdiesel”

Skogsindustrierna yttrar sig över Finansdepartementets promemoria om "Sänkt skatt på jordbruksdiesel".

Remissyttrande över Trafikverkets förslag till Nationell plan för infrastrukturen 2022–2033

Skogsindustrierna lämnar synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen under åren 2022-2033.

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över vägledning för kraftigt modifierande vatten och annat sätt

Det är viktigt att klassningen kraftigt modifierade vatten (KMV) används i alla fall som klarar kriterierna.

Skogsindustriernas konsultation om Mått- och viktdirektivet

The Swedish Forest Industries proposes changes in the Directive 96/53/EC.

Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Sverige har haft en lång period med skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel, vilket nu enligt promemorians förslag ska avslutas

Remissvar angående en förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Skogsindustrierna besvarar regeringens remiss över Förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter.

Skogsindustrierna avslår förslaget om att överindexera skatten på avfallsförbränning

Skogsindustrierna kommenterar promemorian BNP-indexering av skatter på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Yttrande över Miljömålsrådets förslag till regeringen i årsrapport 2021

Skogsindustrierna kommenterar Insatser för grön infrastruktur och Miljökompensation i Miljömålsrådets årsrapport 2021

Blandade växter

Yttrande om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

Skogsindustrierna kommenterar Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser.

1 2 3 4 5 Nästa