Samtliga remissvar

Blandade växter

Yttrande över Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med ett yttrande över Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa.

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med yttrande över förslaget till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram.

Skogsindustrierna avstyrker förslaget till förändrad kväveoxidavgift

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag till förändrad NOx-avgift.

Eluttag på blå bakgrund

Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

Skogsindustrierna anser att det är anmärkningsvärt att Skogsindustrierna inte är en remissinstans för remissen.

Blandade växter

Yttrande över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget om CRCF.

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden – Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål

Skogsindustrierna besvara remissen Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden.

Yttrande över Promemoria Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR

Skogsindustriernas bedömning är att de föreslagna ändringarna inte kommer göra alltför stor skillnad mot nuvarande förfarande.

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen av viss dieselanvändning”

Skogsindustrierna yttrar sig över promemorian ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen av viss dieselanvändning”.

Skogsindustrin ser allvarligt på risken för spridning av legionellabakterier

Yttrande över Naturvårdsverkets uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över promemorian Bättre konsekvensutredningar

Skogsindustrierna välkomnar intentionen om att stärka kvaliteten i myndigheternas konsekvensutredningar.

1 2 3 4 5 Nästa