Samtliga remissvar

Yttrande över hyggesfritt skogsbruk

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk.

Blandade växter

Yttrande över tillgängliga stränder

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:78, och lämnar härmed följande synpunkter.

Blandade växter

Remissyttrande över SOU 2020:73

I sitt remissvar på Skogsutredningens betänkande poängterar Skogsindustrierna riskerna för en försvagad äganderätt och vikten av att se till...

Flis liggande

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Skogsindustrierna instämmer med det remissyttranden som lämnats av Näringslivets Transportråd och Svenskt Näringsliv.

Remissvar

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria (M2020/02035).

Reduktionspliktsnivåerna saknar tillräcklig konsekvensanalys

Reduktionsplikten kan enligt Skogsindustriernas bedömning ge ett fördubblat pris på diesel till 2030.

Yttrande över Förslag till nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden

Skogsindustrierna anser att strategin börjar i fel ända i frågan om hur Sverige bör hantera de vattenanknutna natur- och kulturmiljövärden.

Blandade växter

Yttrande avseende Finansdepartementets promemoria Skatt på engångsartiklar

Skogsindustrierna har svarat på remiss om utredningsförslaget kring miljöskatt på engångsartiklar.

Blandade växter

Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Remissvar: Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och instämmer i vad som redovisas.

Blandade växter

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Skogsindustrierna synpunkter på förslaget begränsas till de viltarter som påverkar skogsbruket.

1 2 3 4 5 Nästa