”Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion”

tallolja på blå bakgrund

Skogsindustrierna har fått Finansdepartementets promemoria ”Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion” (Fi2022/02850) på remiss och vill med anledning av det avge följande yttrande.

Sammanfattning

Skogsindustrierna:

  • tillstyrker förslaget att göra en tillfällig nedsättning av skatten för diesel
  • vill att regeringen genomför en lagändring så att BNP-indexeringen permanent tas bort från lagen om skatt på energi.
  • vill att regeringen ger Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda konsekvenser för konkurrenskraften, på grund av drivmedelskostnader, för svenska företag på en internationell marknad med utgångspunkt i exportpriselasticitet.
  • tillstyrker förslaget om att bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet ska befrias från koldioxidskatt.
  • tillstyrker förslaget om att råtallolja som förbrukas i kraftvärmeproduktion, eller i annan värmeproduktion för framställning av värme, i en anläggning inom utsläpps-handelssystemet också ska befrias från energiskatt med ett belopp som motsvarar den koldioxidskatt som tas ut på så kallad lågbeskattad olja.