Remissvar om handel med utsläppsrätter (ETS)

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna har valt att svara på regeringens remiss om det förslag från EU, inom ramen för ”Fit-for-55”, som handlar om revidering av handelssystemet med utsläppsrätter, ETS.

Skogsindustrierna välkomnar EU:s målsättning om en minskning av växthusutsläpp med 55 procent till 2030 och klimatneutralitet till 2050. Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Skogsindustrierna anser att flera av de förslag som kommissionen lägger leder till att de som gått före och minskat sina utsläpp straffas medan de som inte ställt om gynnas. Vidare missgynnas de som ställer om med hjälp av biobränslen jämfört med de som ställer om genom elektrifiering.  Att inkludera sjöfarten i utsläppshandelssystemet kan leda till stora kostnadsökningar för svensk industri och konsekvenserna av förslaget måste utredas noggrant.

Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter:

  • Det är bra att riktvärden för fri tilldelning föreslås bli mer teknikneutrala. På så sätt straffas inte de som ställer om. Detta måste dock gälla även om omställningen sker med hjälp av biobränslen.
  • Även anläggningar som ställt om sin process till 100 % biobränslen måste fortsatt få inkluderas i ETS och få fri tilldelning baserat på relevant produktriktmärke. Annars ges incitament till fortsatt användning av fossila bränslen.
  • Den föreslagna 95 procentsregeln för biobränslen kommer att ge incitament för ökad fossilbränsleanvändning, vilket skulle motverka EU:s klimatmål.
  • En snabbare justering av produktriktmärken kommer att leda till att de branscher som har ställt om straffas medan de som inte ställt om premieras.
  • Krav på att genomföra energibesparingsåtgärder riskerar att straffa dem som gått före och gynna dem som inte genomfört åtgärder tidigare.
  • Regeringen bör driva frågan om en klimatfond för sjöfarten istället för de initiativ som lagts fram inom ramen för ”Fit for 55”, och som syftar till att ställa om EU till 2030.
  • I det fall Kommissionen väljer att inkludera sjöfarten i ETS bör sjöfarten fasas in i ETS över en längre tidperiod för att ge tid till omställning och säkerställa svensk industris konkurrenskraft. Dessutom bör alla fartyg från 400 bruttoton och uppåt bör inkluderas för att minimera snedvridning inom sjöfartssektorn i EU.
  • Intäkterna från de utsläppsrätter som tillförs till handelssystemet när sjöfarten tas med skall återföras till sjöfarten i syfte att reducera sjöfartens påverkan på miljön och klimatet.
  • Regeringen bör ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda konsekvenser på svensk industrins internationella konkurrenskraft innan införande av nya styrmedel för sjöfarten.