Di Debatt: EU måste se till hela skogens nytta

Foto: Björn Leijon

Vd Viveka Beckeman skriver på Dagens Industris debattsida om Skogsindustriernas inspel till EU:s kommande mandatperiod. Hon lyfter att EU:s ambitioner på klimat- och miljöområdet behöver kombineras med ökat fokus på näringslivets förutsättningar.

Framtiden formar vi tillsammans. Framtiden formas inte av enskilda branscher, inte av enskilda länder. EU är ett lagbygge, där medlemsländerna kan bidra med olika kompetenser, resurser och fördelar. Sverige kan genom sitt gedigna kunnande inom förnybara och biobaserade produkter och en innovativ skogsnäring ge ett unikt bidrag. Från Skogsindustriernas sida ser vi fyra områden som bör ligga i fokus för att möjliggöra det: 

  • Motståndskraft och konkurrenskraft. En geopolitiskt osäker omvärld och tuff internationell konkurrens gör det viktigare än på länge att EU har kapacitet att stå starkt. Här behövs EU-politik som säkrar tillgången på råvara och som gör Europa attraktivt för investeringar i bioekonomi.
  • Klimatneutralitet. EU har som mål att unionen ska vara klimatneutral senast 2050. Redan idag är klimatnyttan från svensk skogsnäring betydande. Men det finns mer potential. Bland annat genom tekniska lösningar för att fånga in och avlägsna kol och genom ambitiösa satsningar på ökad tillväxt i skogen. För det behövs EU-politik som bland annat främjar förnybara material och lösningar så att de kan substituera det fossila och som stimulerar investeringar i bio-CCS. 
  •  En cirkulär och biobaserad EU-ekonomi. Förnybara resurser har en självklar funktion i ett cirkulärt samhälle. Den förnybara träfibern håller dessutom för återvinning många gånger om. För ökad cirkularitet behöver produkter designas rätt från början. Förutsättningar för ökat återbruk och ökad insamling och återvinning är helt nödvändiga. Här behövs EU-politik som främjar biobaserat innehåll parallellt med återvunnet material och som erkänner klimatnyttan med engångsprodukter.
  • Hållbart brukade skogar. Inom Europa varierar skogarna mycket i fråga om till exempel skogstyper, ägarskap och markförhållanden. För skogsindustrin är välmående, produktiva skogar en förutsättning för en hållbar utveckling. En rik biologisk mångfald gör att våra skogar är motståndskraftiga i ett förändrat klimat. Här behövs bland annat EU-politik som erkänner att det inte finns en EU-gemensam lösning för skogsbruk och naturvård - istället måste metoder utformas efter lokala behov och förutsättningar.