LRF: ”Tolkningarna av COP15 blir avgörande”

Foto: Garnlav, en lav som främst lever i barrträdsmiljöer. Foto: Ola Kårén Garnlav, en lav som främst lever i barrträdsmiljöer.

FN:s möte om biologisk mångfald, COP15 pågår i Montreal. På agendan står konkreta målsättningar om skydd av natur och åtgärder för att minska förlusten av djur och växter globalt. Förhandlingarna, och särskilt tolkningen av vad som överenskommits, kommer att få betydelse för svenskt skogsbruk.

– Det är jätteviktiga frågor som tas upp på COP15, till exempel skydd av arter, hantering av invasiva arter med mera. Det är bra att de tas upp på global nivå. Ur ett svenskt skogsbruksperspektiv är inte utmaningen de siffror som mötet kommer överens om, utan problemet är hur siffrorna tolkas i olika länder, säger Gunnar Lindén, ansvarig för naturvårdsfrågor på LRF Skogsägarna.

Avvikande redovisning riskerar missgynna svenskt skogsbruk

Under COP15 väntas ett antal mätbara målsättningar antas. Främst är skyddet av 30 procent av mark och hav till år 2030, och restaureringen av tre miljarder hektar mark och hav. Hur dessa arealer mäts och bedöms kommer att få stor praktisk betydelse.

– Sverige har hittills haft ett annat sätt att bedöma vad som är skyddad natur, vilket har gjort att vi i internationella jämförelser ser ut att ha ett sämre skydd än vad vi faktiskt har. Vi klarar målen bättre än de flesta andra länder. Skulle vi använda det svenska sättet att mäta kommer vi bli tvungna att sluta bruka stora arealer för att klara ett 30-procentsmål. Det finns en risk att svenska tolkningar och redovisningar resulterar i onödigt betungande krav på skogsbruket att ta mark ur produktion, säger Gunnar Lindén.

Biologisk mångfald och brukande går hand i hand

Ett av målen för COP15 är att enas om att restaurera tre miljarder hektar mark och hav globalt. EU håller på att stifta en lag om restaurering av natur inom unionen. Tolkningen av vad som är målet för återställandet av natur blir avgörande i båda fallen.

– Inom EU har fokus varit på att återställa mark till någon sorts naturtillstånd och ta den ur produktion. I världen i stort är problemet att det finns för lite produktiv mark. Det kan bero på ökenspridning, erosion, försaltning med mera. Här handlar det om att återställa marken för produktion av bland annat livsmedel, vilket i sig bidrar till att minska trycket på den natur som finns kvar. Arbetet för ökad biologisk mångfald utesluter inte brukande och det är värt att hålla i minnet när målsättningarna från COP15 ska omsättas i praktiken, säger Gunnar Lindén.

Skogsindustrierna delar LRF Skogsägarnas syn.

– Vi måste mäta biologisk mångfald på jämförbara sätt, annars kommer vi få helt olika tillämpningar av samma mål i Sverige jämfört med andra länder. Biologisk mångfald är viktigt och en prioriterad fråga för den svenska skogsindustrin. Vi gör redan mycket, men vill göra mer. COP15 för vårt arbete framåt, säger Emma Berglund, Skogsindustriernas talesperson för internationella skogsfrågor.