Stor vindkraftspotential på skogsmark

Foto: Holmen, Ulla-Carin Ekblom/ SCA, Per-Anders Sjöquist/ Mostphotos

Genom att bygga egen vindkraft eller upplåta mark för vindkraft kan svenska skogsägare bidra till Sveriges elförsörjning. Vi har pratat med Ulf Larsson, vd för SCA och Henrik Sjölund, vd för Holmen som efterfrågar enklare och snabbare tillståndsprocesser för att kunna erbjuda ett rejält tillskott i Sveriges fossilfria elförsörjning.

SCA och Holmen äger stora markområden som är lämpliga för vindkraft. Potentialen är mycket stor.

– På SCA:s marker kan vi bygga ut vindkraftsproduktion motsvarande 65 TWh. Men i praktiken minskar vårt möjliga bidrag till elproduktionen till omkring 15 TWh, när hänsyn tagits till kommunala veton, rennäring, miljölagstiftningen med mera. Vårt och hela skogsnäringens bidrag till elförsörjningen skulle kunna vara betydligt större med mindre ingripande restriktioner säger Ulf Larsson, vd för SCA.

Fördubblat elbehov

Sveriges elbehov väntas mer än fördubblas till år 2045, från nuvarande 140 TWh per år. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi byggs det totalt sett mycket vindkraft just nu, cirka 15 TWh tillkommer 2020–2023 och lika mycket 2023–2025. Men efter 2025 minskar utbyggnadstakten ordentligt. Med enklare och snabbare tillståndsprocesser och prioriterade klimatmål skulle utbyggnadstakten kunna hållas uppe.

Kapaciteten från vindkraften kan utökas inte enbart genom uppförande av nya parker men också genom uppgradering av redan befintliga. Många vindkraftsparker börjar nå slutet av sin livslängd och genom att öka höjd och byta ut turbiner kan effekten mångdubblas. Uppgradering av befintliga verk kräver dock helt nya tillstånd. Ett snabbspår för uppgradering – re-powering – skulle betyda att Sverige väldigt snabbt skulle kunna få ny effekt on-line.

Egen elproduktion strategisk resurs

Holmen som idag har en egen elproduktion från vatten och vind om 1,7 TWh per år har stora planer på att bygga ut ytterligare vindkraft. Med en årlig elförbruknng på drygt 3 TWh är Holmen en stor elanvändare, och den egna vatten- och vindkraften är en del av bolagets cirkulära affärsmodell och en viktig del i bolagets strategi framåt. Holmens samlade årliga elförbrukning ligger på drygt 3 TWh och med utbyggnad av bolagets fulla potential skulle Holmen i princip kunna vara självförsörjande på el.

Trots Holmens ambitiösa utbyggnadsplaner och samhällets ökande elbehov, främst från elektrifieringen av industrier och transporter, går utbyggnaden relativt långsamt. Inte minst har vindkraften blivit en politiskt känslig fråga i många kommuner, vilket Holmen märkt i sina projekt.

Långsam tillståndsprocess

– Tillståndsprocessen behöver bli snabbare och mer förutsägbar. Incitamentsutredningen kommer förhoppningsvis att klargöra spelregler för ersättningar till kommunerna och göra vindkraften mer attraktiv. Enklare och snabbare miljötillstånd behövs också för att kunna bygga bort flaskhalsarna i elnätet. Det är orimligt att kapacitetsbristen i stamnätet utgör ett handelshinder för el inom Sverige, som skapar ett lågprisområde i norr och ett högprisområde söder, säger Henrik Sjölund, vd för Holmen.

Industrin behöver mer fossilfri el snabbt

Det är stora investeringar som står på spel och de avgörs av en leveranssäker tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Nyindustrialiseringen av Norrland, med mycket stora investeringar i batterifabriker och fossilfritt stål, hotas av framtida elbrist.

– Det är naturlig att de höga elpriserna i södra Sverige sätter fokus på behovet av ny elproduktion där. Men i Norrland, där vi är verksamma, är behovet av ny elproduktion minst lika akut. När de nya industrierna kommer i gång och utbyggnaden av överföringskapaciteten i stamnätet gör att mer el kan ledas från Norrland, hotar underskott på el även i elområde SE1 och SE2. SCA och andra stora markägare har möjligheten och viljan att bygga ut vindkraften, men tyvärr saknas mycket av den nödvändiga politiska viljan att satsa på vindkraft. Det måste förändras så vi kan dra fördel av Sveriges jättepotential för landbaserad vindkraft, säger Ulf Larsson.

Även Holmen efterlyser förnyade initiativ för landbaserad vindkraft från politiken.

– Regeringen fokuserar just nu mycket på kärnkraft. Det är bra och viktigt, men ny kärnkraft ligger långt fram i tiden. Om vi snabbt ska kunna öka elproduktionen måste regeringen även jämna marken för ny landbaserad vindkraft, som kan komma på plats snabbt. Det ena kraftslaget utesluter inte det andra, säger Henrik Sjölund.