”Vi behöver ett regelverk för tjugohundratalet”

Foto: Holmen, Ulla-Carin Ekblom

– Vi har idag hamnat i ett läge där miljötillståndsprocesserna blivit långdragna och myndigheterna överklagar varandra. Det lägger en våt filt över alla miljöpåverkande investeringar – i ett läge där vi behöver bygga ut fossilfri elproduktion och kraftledningar för att klara elektrifieringen av transporter och industriprocesser, säger Holmens vd och koncernchef Henrik Sjölund.

Holmen har en stor verksamhet med utgångspunkt i bolagets omfattande skogsinnehav, med sågverk, kartong- och pappersbruk samt vatten- och vindkraftverk. Alla verksamhetsgrenar är starkt beroende av miljölagstiftningen och tillståndsprövningar. Bland annat ska alla vattenkraftverk prövas för nya miljötillstånd, som en konsekvens av genomförandet av EU:s vattendirektiv. Det innebär omfattande miljötillståndsprocesser som kommer att pågå i många år, innan Holmens vattenkraftverk fått nya tillstånd.

– Man kan fråga sig om det är en vettig prioritering att ompröva befintliga vattenkraftverk i ett läge där vi har en energikris. Rysslands krig mot Ukraina visar att hur beroende Europa är av fossil energi. I det läget måste vi kika upp ur stuprören och se helhetsbilden. Om vi ska komma framåt i klimatarbetet behöver vi väga lokal miljöpåverkan mot global klimatnytta på ett tydligare sätt. Vi har bra förutsättningar att klara energikrisen men vi behöver ett regelverk för tjugohundratalet, säger Henrik Sjölund.

Politiskt stöd var en förutsättning

När Sverige byggde ut vattenkraften och senare kärnkraften och stamnätet var det investeringar som genomfördes med stort politiskt stöd. Det leveranssäkra och konkurrenskraftiga elsystemet som byggdes på relativt kort tid, har haft stor betydelse för uppbyggnaden av den internationellt framgångsrika svenska industrin.

– Sverige har gjort mycket bra saker. Tack vare att politikerna satte ned foten tidigt har vi kunnat elektrifiera samhället på ett helt annat sätt än andra länder. Nu är tiden inne för ett tydligare politiskt initiativ för att förnya miljöprövningen och anpassa den efter de behov vi har nu, i och med elektrifieringen och utfasningen av fossil energi. Det gäller inte minst utbyggnaden av vindkraft där det behövs ett nytt regelverk, som hanterar det kommunala vetot och ersättningsfrågor. Vi kan bygga massor av vindkraft på land innan anslutningarna till den havsbaserade vindkraften är klara. Tillståndsprövningen kan inte gå i otakt med behoven, säger Henrik Sjölund.

Tar för lång tid

Det råder idag en bred politisk enighet om att miljötillståndsprocesserna är alltför långdragna och bidrar till de långa ledtiderna för utbyggnaden av stamnätet. Att bygga en kraftledning tar sällan mer än ett par år, men tillståndsprocesserna gör att det kan ta 10 – 12 år innan ledningen tas i drift. Samtidigt är behovet av att bygga bort flaskhalsarna i elnätet akut. Industrin i södra Sverige har ett betydligt högre elpris än i Norrland, och det är en konsekvens av kapacitetsbristen i elnätet.

– Vi kan inte ha handelshinder inom landet som hindrar elöverföringen från norr till söder. Elnätet måste byggas ut och ny fossilfri elproduktion måste tillkomma om vi ska klara klimatomställningen. För det krävs effektiva och förutsägbara miljötillståndsprocesser. Politiken måste ta ansvar för att uppdatera regelverket till dagens utmaningar, säger Henrik Sjölund.