Bioenergi allt viktigare för Sveriges elproduktion

Foto: iStock

När elkostnaderna skenar drabbas både hushåll och industri hårt. I detta läge blir behovet av el från biobränslebaserade kraftvärmeverk och skogsindustriella processer extra tydligt.

"Det behövs bättre incitament för att öka kraftvärmeproduktionen. Ta bort skadliga skatter och tydliggör en politisk vilja att bygga ut den biobränslebaserade elproduktionen", säger Johan Bruce, energiansvarig på Skogsindustrierna.

I slutet av augusti gick massatillverkaren Rottneros ut med beskedet att de nu avvecklar sin produktion av slipmassa. Därmed berörs ett 40-tal anställda och en mer än hundraårig verksamhet läggs ner. Som skäl anges framför allt elpriserna. Produktionen har snabbt blivit för olönsam. Samtidigt rapporterar sågverk i södra Sverige att kostnaderna för el tidvis överstiger deras råvarukostnad, vilket gör det olönsamt att såga. De skenande elpriserna har också lett till att pappersbruk, till exempel Klippans bruk och Lessebo Papper, har tvingats göra tillfälliga stopp i produktionen.

– En trygg och konkurrenskraftig elförsörjning har lagt grunden för Sveriges välstånd. Nu hotar kostnaden för el vår industri, även om situationen är ännu sämre på kontinenten. Redan innan kriget i Ukraina var det tydligt att bristen på elproduktion i södra Sverige ledde till att elpriserna drog iväg. En utbyggd biobränslebaserad kraftvärmeproduktion skulle ge oss mer planerbar elproduktion som kan bidra till att få ned elpriserna och avlasta stamnätet, säger Johan Bruce.

Outnyttjad potential

Det finns flera möjligheter för kraftvärmeverken att producera mer – och att det går att göra inom en rimlig tidsram.

– Givet att den politiska viljan finns, kan investeringarna i ny planerbar kraftvärme i södra Sverige öka snabbt. Under tidigare vintrar har en stor del av den tillgängliga elproduktionen inte nyttjats, därför att fjärrvärmebolagen prioriterat att producera värme i stället för el. En bidragande orsak är den höjda skatten på bioolja, som gör det dyrt att starta en spetslastpanna som behövs för att klara effekttoppar. Investeringar i kylare gör att elproduktionen kan hållas igång över sommaren, då värmebehovet är lågt men det finns behov av el. Många fjärrvärmeverk saknar idag elproduktion men skulle kunna byggas om till kraftvärmeverk, säger Johan Bruce.

Debatt inom EU

Användningen av skoglig biomassa för energiändamål är omstridd inom EU, med flera pågående lagstiftningsprocesser som kan begränsa och fördyra användningen av bioenergi, bland annat pågår en uppdatering av EU:s förnybartdirektiv, RED III.

– Europaparlamentets miljöutskotts RED III-förslag är att primära skogsbränslen, det vill säga allt uttag direkt från skogen – till exempel grenar och toppar – inte ska räknas som förnybara. De vill också förbjuda bioenergi från specifika skogsbruksmetoder eller brett definierade naturtyper. Sådana restriktioner skulle vara ett allvarligt bakslag för klimatomställningen och Sveriges energiförsörjning och jag tror det är fel väg att gå. Den rådande energikrisen i Europa visar hur viktig den inhemska produktionen av förnybar energi är. Vi har, tack vare ett aktivt skogsbruk, en hög tillväxt som ger oss stora möjligheter att öka uttaget av miljömässigt hållbar biomassa från restprodukter, säger Mårten Larsson.